Archief, maand: May 2013 0

Mediation een professie of een gave..?

Als in de vroegste jaartellingen is er sprake geweest van Mediation of bemiddeling. Het ontbreken van een rechtssysteem zoals wij dat heden kennen bestond immers nog niet.
De bemiddeling werd dan meestal gedaan door iemand met gezag en aanzien in een groep en op basis van dit natuurlijke gezag kon er een oplossing gevonden worden Daarbij kon degene met dit gezag door beïnvloeding van zijn/haar kant een door iedereen in de groep gewenste oplossing “voorkoken”. Degenen, die optraden als bemiddelaar / mediator hadden dus de “natuurlijke gave” om dingen voor elkaar te krijgen.
In die tijd was Mediation derhalve vooral een soort scheidsrechterlijke beslissing met een vleugje inspraak voor de conflictpartijen.
In onze moderne maatschappij, waarbij individualisme hoog in het vaandel staat is er echter geen ruimte meer voor Mediation, waarbij gezaghebbende personen op basis van hun “gave” een conflict kunnen oplossen
In de laatste 25 jaar is er daardoor een totaal nieuwe vorm van bemiddeling ontstaan die er vooral op gericht is om de partijen zelf de oplossing te laten vinden met behulp van een onafhankelijke derde, die geen enkele betrokkenheid of belang heeft bij het conflict en de mogelijke uikomst.
Deze vorm van bemiddeling noemen we Mediation, waarbij het niet gaat om de oplossing zelf maar veel meer om de manier waarop deze door partijen wordt gevonden. Dit past geheel bij de huidige tendens tot meer zelfbeschikking voor ieder individu.
Waar het in de oudheid en middeleeuwen nog vooral ging om het beslechten van een geschil tussen partijen, waar omgeving en ook de mediator / bemiddelaar een belang hadden bij de aard van de oplossing. Gaat het er bij de moderne vorm van Mediation vooral om dat de mediator het communicatieproces op gang brengt waardoor conflictpartijen tot een voor alle betrokken conflictpartijen passende oplossing kunnen komen.
De daarbij passende mediator is derhalve geen goede bekende of vriend van partijen, die even ondersteunt of wil helpen maar een professional, die alle vormen van communicatie kan duiden, benoemen en positief kan richten. Zodat ruimte ontstaat voor mensen om hun geschil met gecontroleerde emoties naar een door alle conflictpartijen gedragen rationele oplossing te brengen.
Mediation is al lang geen “gave” meer maar wel degelijk een “professie”.
Om dit te onderstrepen waakt het Nederlands Mediation Instituut sinds enkele jaren via opleidingseisen, examens, een reglement en regelgeving over de professionaliteit van Mediation in Nederland.